عکس های جدی و جذاب برای درخواستنامه های موثر شما

قیمت: 10,00 $ 8 قطعه

·        8 قطعه به اندازه 3,5 در 4,5 سانتی متر

·        مجاز برای کارت دانشگاه, کارت عضویت, کارت بانکی, کارت مکتب و غیره میباشد.

·        در این عکس یک لبخند صمیمی شما لازم است.

·        ما این عکس ها را با اندازه ذکر شده بصورت دیجیتال قیچی و چاپ میکنیم.