خدمات عکاسی عالی

قیمت:  شروع از 200,00 $ برای 4 ساعت عکاسی کردن

·        از ساعت .5 پنجم به بعد 40,00 $ در ساعت

·        عکاسی بصورت تکی, دستجمعی, خانوادگی و با دوستان

·        ما تمام این عکس ها را در روی  ظبط نموده در اختیار تان قرار خواهیم داد.

·        80 قطعه از عکس های را که شما انتخاب کردید برای شما بصورت دیجیتال و کیفیت بالا رتوش مینمائیم.

این پاکت یا قیمت مطابق شرایط محفل شما تغیر داده خواهد شد, البته در یک گفتگوی قبل از برگزاری مراسم.

برای رتوش نمودن عکس های بیش از عدد ذکر شده جداگانه حساب خواهد شد.