عکاسی طبیعی برای پاسپورت (بدون رتوش عکس)

عکاسی پاسپورتی ما کاملاً طبیعی و با شرایط استاندارد کشور های آسیائی, آمریکائی و اروپائی طبق قوانین جدید بین المللی میباشد.

قیمت: 10,00 $ 8 قطعه

·        8 قطعه به اندازه 3,5 در 4,5 سانتی متر

·        مجاز برای پاسپورت, گواهینامه رانندگی (لیسانس موتروانی) و تذکره (شناسنامه) میباشد.

·        چهره باید روبرو به دوربین و با بروز خنثی نشان داده شود (بدون خنده و غیره).

·        ما این عکس ها را با نرم افزار مخصوص پاسپورت امتحان و با اندازه ذکر شده بصورت دیجیتال قیچی و چاپ میکنیم.